فایل رایگان مقايسه استراتژي هاي يادگيري دانش آموزان موفق با ناموفق 96-97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه استراتژي هاي يادگيري دانش آموزان موفق با ناموفق 96-97 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای استراتژی های یادگیری در بین دانش آموزان موفق و ناموفق مقطع متوسطه دختر ناحیه سه شهر تبریز در سال تحصیلی 1395-96 می باشد. روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه سه شهر تبریز در سال تحصیلی 1395-96 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 50 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد استراتژی یادگیری دانش آموزان صورت پذیرفت. جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید واقع شدند. نتایج حاصل از تی تست مستقل نشان داد بین استراتژی یادگیری و شاخص های آن شامل استراتژی شناختی و خودنظم دهی در بین دانش آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین های بدست امده نشان دادند که استراتژییادگیری و استراتژی شناختی و خودنظم دهی در بین دانش آموزان موفق به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزان ناموفق می باشد.

لینک کمکی