فایل رایگان مقايسه باورهاي انگيزشي,راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي درميان دانش آموزان دختر متوسطه دوم عادي ونمونه شهرستان آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه باورهاي انگيزشي,راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي درميان دانش آموزان دختر متوسطه دوم عادي ونمونه شهرستان آمل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، مقایسه باورهای انگیزشی, راهبردهای یادگیری خود تنظیمی درمیان دانش آموزان دختر متوسطه دوم عادی ونمونه شهرستان آمل در سال تحصیلی 96-97 تفاوت معنی داری دارند بحث و نتیجه گیری در این پژوهش برای جمعآوری دادههای مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ پینتریج و دیگروت 1990 استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای انگیزشی ( 25 ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22 ماده ) می باشد و مجموع ماده های این مقیاس 47 ماده است مقیاس پیامدهای انگیزشی ( 25 ماده)، سه خرده آزمون، خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل می شود و مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( 22 ماده) نیز دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی می باشد. پایایی کل پرسشنامه برابر با 0/64 و برای هر کدام از مقیاس های باورهای انگیزشی 0/75، ارزش گذاری درونی 0/75 اضطراب امتحان 0/84 استفاده از راهبرد شناختی 0/81وخود نظم دهی 0/73 محاسبه شد.و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی استفاده شده است

لینک کمکی