فایل رایگان مقايسه سبک هاي تدريس(سخنراني، غير مداخله اي) بر خود تنظيمي تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه در سال تحصيلي 91-92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سبک هاي تدريس(سخنراني، غير مداخله اي) بر خود تنظيمي تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه در سال تحصيلي 91-92 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های آموزش(مداخله ای و تعاملی) بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است.روش تحقیق نیمه آزمایشی است.جامعه آماری عبارتند از کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه رشته ریاضی ناحیه 4 شهر اصفهان در سال تحصیلی 1391-92 که تعداد کل آنها 430 نفر می باشند.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دوکلاس به تعداد 40 نفر(هر کلاس، 20 نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی ریان و کانل 1986 است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی و آزمون آمار استنباطی t ستفاده شده است.یافته ها نشان داد دانش آموزانی که تحت آموزش غیر مداخله ای بودند نسبت به روش سخنرانی خود تنظیمی بالاتری دارند.

لینک کمکی