فایل رایگان نظام فئودالي در ايران دوره ساساني (باتکيه برنظرمورخان روسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظام فئودالي در ايران دوره ساساني (باتکيه برنظرمورخان روسي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نظام فئودالی یکی از نظام های پذیرفته شده درجامعه ساسانی بود که در اواخر دوره اشکانیان جایگزی روابط مبتنی بر برده داری گردید. وروند تکامل روابط فئودالی در ایران به طور رسمی از زمان ساسانیان پایه عرصه نظام اقتصادی گذاشت. در این دوره بردگان آزادی خود را بدست آوردند و از آنجا که ابزار تولیدی در اختیار نداشتند بر مبنای روابط تولید جدید در اراضی مالکان بزرگ به کار پرداختند وجماعت های روستایی که دارای زمین های اشتراکی بودند تحت تسلط زمین داران بزرگ قرار گرفتند. دراین دوره با وجود اینکه دولت یک قدرت متمرکز بود اما مالکان بزرگی نیز در این دوره وجود داشتند که دارای قدرت بودند ولی زیرنظر دولت مرکزی (ساسانی) به فعالیت های اقتصادی می پرداختند. روابط فئودالی دردوره های بعد (مغول) به علت کاهش جمعیت بهره کشی بیشتر از جمعیت کم به اوج تکامل خود رسید. این روابط تا زمان اصلاحات ارضی ادامه داشت وبا اصلاحات ارضی دوره تاریخی فئودالیسم به پایان رسید.

لینک کمکی