فایل رایگان نقد و تحليل داستان ها و حکايت هاي کتاب فارسي بخوانيم دوره ابتدايي (با تاکيد بر فرهنگ انتقادگري و انتقادپذيري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد و تحليل داستان ها و حکايت هاي کتاب فارسي بخوانيم دوره ابتدايي (با تاکيد بر فرهنگ انتقادگري و انتقادپذيري) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

توجه به فرهنگ شهروندی و آموزش آن، رویکردی نوین است که بیشتر کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند و نتایج موثر آن در رفاه، پیشرفت وتوسعه جامعه سبب شده کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه آموزش و تحقق آن را فراهم آورند. فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری به عنوان یکی از مولفه های اصلی فرهنگ شهروندی، در رشد و ارتقای شخصیت هر یک از افراد جامعه تاثیر بسزایی دارد. از این روی نقد، بررسی و تعیین میزان حضور مضامین مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندی و بویژه فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری در محتوای داستان ها و حکایت های فارسی از اهداف این پژوهش است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جامعه آماری انجام شده؛ جامعه آماری، داستان ها و حکایت های کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال 1393-1394 است که داستان ها و حکایت های پنج پایه آن (دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و واحد زمینه متن، کتاب های یادشده و واحد تحلیل (ثبت) مفاهیم مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندی، انتقادگری و انتقادپذیری در نظرگرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که اگرچه در اکثر محتوای داستان ها وحکایت ها به آموزش فرهنگ شهروندی پرداخته شده؛ اما به آموزش روحیه انتقادگری و انتقادپذیری توجه بسیار کمی شده است

لینک کمکی