فایل رایگان نقش ابعاد شخصيت و بهزيستي ذهني در رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ابعاد شخصيت و بهزيستي ذهني در رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بوکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از مسائل شایع که می تواند مخل بهزیستی ذهنی باشد،رفتارهای پرخطر است. از آنجایی که رفتارهای پرخطر عمدتا در جمعیت نوجوان و جوان شیوع دارد، این پژوهش به بررسی نقش ابعاد شخصیت و بهزیستی ذهنی در رفتارهای پرخطر پرداخته است. این پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع پیش بینی بود. جامعه آن شامل دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی که در سال تحصیلی 95-96 در بوکان مشغول به تحصیل بودند که از میان آنها به روش در دسترس، 300 نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری در این پژوهش مقیاس خطرپذیری، مقیاس شخصیت R-NEOPI- پرسشنامه بهزیستی ذهنی BBC-SWB بودند. داده ها به کمک آمارتوصیفی میانگین و انحراف استاندارد و فروانی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. ابعاد شخصیت و مولفه های آن، دارای رابطه معنی داری با رفتارهای پرخطر بودند. همچنین بهزیستی ذهنی و خرده مقیاس های سلامت روانشناختی، سلامت جسمانی و روابط دارای همبستگی منفی و معنی داری بودند. مدل رگرسیونی نشان داد که مجموع متغیرهای پیشبین 70 درصد واریانسرفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند

لینک کمکی