فایل رایگان نقش فناوري هاي نوين آموزشي در بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فناوري هاي نوين آموزشي در بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی روش های ارتقای بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهرستان بهبهان با تاکید بر فناوری های نوین آموزشی در سال 1396 است. جامعه آماری شامل 2800 نفر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بهبهان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی-مورگان 388 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بهره ری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت 1980 و پرسشنامه فناوری های نوین آموزشی صمدی و کریمی 1388 ، است. نتایج نشان داد که بین بکارگیری روش های ارتقا بهره وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری های نوین آموزشی رابطه وجود دارد

لینک کمکی