فایل رایگان نقش مديريت الکترونيک منابع انساني بر اثربخشي منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت الکترونيک منابع انساني بر اثربخشي منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدل ارتباطی مدیریت الکترونیک منابع انسانی و اثربخشی منابع انسانی دروزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی / همبستگی از نظر هدف تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 بودند که تعداد آن ها برابر با 901 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. نمونه آماری تحقیق براساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی 1392، پرسشنامه اثربخشی منابع انسانی نیک پور 1390 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ضرایب 0/88 ، 0/72 به دست آمد. روش تحلیل داده های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بود. نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان می دهد که بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و اثربخشی منابع انسانی وجود دارد. بنابراین کسانی که ادارک بهتری از مدیریت منابع انسانی الکترونیک داشته اند، درک بهتری از وضعیت اثربخشی منابع انسانی از خود نشان داده اند، در نتیجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به کارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی می توانند ادارک کارکنان از اثربخشی را افزایش دهند.

لینک کمکی