فایل رایگان نقش معرفت نفس در افزايش پويايي دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش معرفت نفس در افزايش پويايي دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه کرمان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی ؛ نقش معرفت نفس در افزایش پویایی دانش آموزان بپردازد با توجه به هدف، این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ی مورد نیاز ، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سه مقطع دوم ، سوم و چهارم متوسطه شهر کرمان می باشد ؛ که تعداد آنان در سال 1396 ، 1351 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان اقدام به انتخاب 300 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم. بعد از تعیین حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، عمل نمونه گیری انجام گردید محقق برای انجام تحقیق خود از دو پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت CREE و همچنین پرسشنامه استاندارد معرفت نفس روزنبرگ 1965 که دارای طیف 5 لیکرتی می باشند استفاده شده است که؛ در بررسی این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار داده و میزان آن در پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت CREE برابر با 0/81 وپایایی پرسشنامه استاندارد معرفت نفس روزنبرگ برابر است با 0/77 ؛ که پایایی آن مورد تایید و نتایج پایایی نشان از پایایی مناسبی برای این پرسشنامه ها است. همچنین روایی این ابزار نیز از طریق دریافت نظرات صاحب نظران و استادان تایید شده است. در این پژوهش اعتبار بدست آمده برای پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE بر اساس آلفای کرونباخ 0/72 برای پرسشنامه معرفت نفس برابر با 79 % است، لازم به ذکر است که در قسمت آمار توصیفی شاخص های آماری مناسب برای توصیف داده های به دست آمده نظیر میانگین، انحراف معیار ، و ..... و به تفکیک گروه ها محاسبه و تنظیم شده است. در قسمت آمار استنباطی برای آزمون و فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به طور کلی می توان نتایج و ماحصل تحقیق را اینگونه بیان نماییم که معرفت نفس و مولفه های آن در افزایش خلاقیت دانش آموزان نقش موثری دارد.

لینک کمکی