فایل رایگان نقش معلم در کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش معلم در کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم در مورد دانش آموزان بررسی مشکلات رفتاری و کاهش آنهاست. یکی از برجسته ترین عواملی که در کاهش مشکلات رفتاری نقش ویژهای ایفا می نماید، معلمان اند که می توانند با اتخاذ شیوه های صحیح نقش مهمی در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان ایفا کنند. هدف اصلی پژوهش، بررسی فایل رایگان نقش معلم در کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان می باشد. بدین منظور، این مشکلات در دو بخش بررسی گردید. در بخش اول، نخست نقش مهم تعلیم و تربیت در تعالی انسان ها و همچنین نقش ویژه والدین و معلمان یعنی خانه و مدرسه و تآثیر آنها در تربیت شخصیت سالم افراد توضیح داده شد سپس، به مهم ترین مشکلات رفتاری و نشانه های آن در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخته و به عوامل پیدایش این مشکلات اشاره گردید. در بخش دوم، به معلم به عنوان مهم ترین فرد تاثیرگذار در زندگی دانش آموزان توجه نموده و نقش وی در کاهش مشکلات رفتاری آنان مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مراحل تغییر یک رفتار بیان شد و برخی از روش ها و شیوه های تربیتی برای تغییر دادن مشکلات رفتاری دانش آموزان توضیح داده شد

لینک کمکی