فایل رایگان نقش معنويت در سلامت روان با تاکيد بر نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش معنويت در سلامت روان با تاکيد بر نهج البلاغه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت بر سلامت روان با تاکید بر نهج البلاغه انجام شده است. روش این پژوهش به لحاظ جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی تحلیلی است؛ بدین صورت که برای استخراج تعریف سلامت روان، معنویت و نقش آن در سلامت روان به گزاره های دینی و متون روانشناختی و کتاب های لغت مراجعه شده است و اطلاعات به دست آمده با روش توصیفی- تحلیلی تجزیه و تحلیل شده اند. در این نوشتار، در بررسی و تحلیل واژه سلامت روان، تعریف سازمان جهانی بهداشت و همچنین در تعریف معنویت از سه مولفه مرکب از معنا، تعالی و عشق استفاده شد. در ادامه نقش معنویت در سلامت روان با توجه ویژه به نیازهای معنوی در فهرست نیازهای انسان، مدیریت استرس با مدل مقابله ی معنوی، نادیده انگاری خشم با بخشایش به عنوان یک اصل معنوی مذهبی، اسنادها، حمایت اجتماعی با نگاهی به نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه با توجه بررسی ها و مقایسه های انجامشده معنویت در مدیریت استرس، کنترل خشم، اسناد و حمایت اجتماعی اثر مثبت دارد.

لینک کمکی