فایل رایگان نقش ميانجي ويژگي هاي شخصيتي در ارتباط بين شايستگي مدير بر توانمند سازي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ميانجي ويژگي هاي شخصيتي در ارتباط بين شايستگي مدير بر توانمند سازي کارکنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در ارتباط بین شایستگی مدیر برتوانمندسازی کارکنان گمرک استان اردبیل انجام شده است.که از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و ازلحاظ ماهیت وشیوه تحقیقات جز تحقیقات توصیفی/ پییمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان گمرک استان اردبیل، که برای آزمان فرضیه های تحقیق یک نمونه 196 نفری از کارکنان که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. استفاده شده است. روایی پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان واساتید مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ بدست آمد. برای نرمال و غیر نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کلوموگراف و اسمیرنف وجهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی ومدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاثیر شایستگی مدیر بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار می باشد.

لینک کمکی