فایل رایگان نقص باورهاي فراشناخت و خودکارآمدي در بهزيستي و شادکامي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقص باورهاي فراشناخت و خودکارآمدي در بهزيستي و شادکامي دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فراشناخت و خودکارآمدی در بهزیستی و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایت ا... آملی است. که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 366 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های فراشناخت ولز کاترایت هاتون، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد است. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناخت با بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانشجویان ابطه مستقیم و بین خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی وشادکامی دانشجویان رابطه مستقیم برقرار است.

لینک کمکی