فایل رایگان نهادي کردن نوآوري، عاملي براي بهبود بهره وري اقتصادي در صنايع کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نهادي کردن نوآوري، عاملي براي بهبود بهره وري اقتصادي در صنايع کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نقش وجایگاه صنعت در فرایند توسعه اقتصادی جوامع مختلف بر همگان واضح است. امروزه در کشورهای مختلف جهان سیاست های معطوف به گسترش صنایع کوچک و متوسط، به سیاست های مهم و محوری تبدیل شده است. صنایع همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند، توجه به نوآوری های سازمانی و آموزش خلاقیت و پرورش فرآیند خلاق حل مسئله،موجب افزایش کیفیت ستاده های سازمان می گردد و این ستاده ها با ورود به بازار کار باعث ارتقاء سطح بهره وری سازمان های ذیربط می شود که در دید کلی سبب رشد اقتصادی می شود و به دنبال آن بهبود بهره وری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر نهادی کردن نوآوری بر بهبود بهره وری اقتصادی در صنایع کوچک ومتوسط می باشد. برای این منظور در مقاله حاضر به تعاریف و اهمیت نوآوری و بهره وری اقتصادی و تاثیر نوآوری بر بهبود بهره وری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است. در این راستا شیوه ی گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نوآوری در سازمان ها و صنایع موجب بهبود بهره وری اقتصادی می شود.

لینک کمکی