فایل رایگان ارائه الگوي بهينه مکانيابي فضاي سبز شهري و اولويت بندي مکاني با استفاده از روش TOPSIS در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه الگوي بهينه مکانيابي فضاي سبز شهري و اولويت بندي مکاني با استفاده از روش TOPSIS در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

فضای سبز، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وکالبدی است و برای این که بتواند نقش ها و عملکرد های خود را به خوبی ایفا کند، اولین و مهمترین گام تعیین مکان های مناسب برای آن است، که پیش زمینه آن تجزیه و تحلیل تناسب فضای سبز است. سه گام اصلی آن یعنی تعیین معیارهای مکانیابی متناسب با موضوع پژوهش که توسط مطالعات کتابخانه ایی به دست آمده و با توزیع پرسشنامه، معیارها و زیر معیارها اولویت بندی شده و سپس برای وزن دهی و به دست آمدن ایده آل ترین راه حل از روش تاپسیس استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش برای تحلیل تناسب فضای سبز شهری (شهر اصفهان)، به معیارهایی که در سه گروه: 1 سازگاری؛ که خود به دو دسته (کاربریهای سازگار و ناسازگار) تقسیم بندی میشود. - 2 همجواری؛ که به پنج دستهی (آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی محیطی و فاصله از کاربریهای سازگار و ناسازگار) تقسیم بندی میشود. و 3 مطلوبیت؛ که به دو دسته ی(شرایط اقلیمی و دسترسی) تقسیم شده است، پرداخته ایم. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ، فضای سبز شهری در شهر اصفهان با مراکزی مثل: توریستی ، فرهنگی - ورزشی، مسکونی سازگار میباشد وهمچنین مکانی که برای ایجاد فضای سبز انتخاب میشود باید از مراکز اداری، تجاری،درمانی، ترافیک ، فاضلاب ومسیر رو باز فاضلاب به جهت داشتن انواع آلودگیها فاصله داشته باشند.در مجموع بهتر است برای مکانیابی بهینه فضای سبز شهری در شهر اصفهان، از این اولویت بندی معیارها استفاده شود.

لینک کمکی