فایل رایگان ارزيابي اهميت مولفه هاي تاثيرگذار معماري بر روح و روان بيماران اسکيزوفرني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اهميت مولفه هاي تاثيرگذار معماري بر روح و روان بيماران اسکيزوفرني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

معماری فضای پیرامون انسان همواره میتواند به عنوان تامین کننده نیازهای طبیعی، روحی، روانی و اجتماعی افراد تلقی گردد . این مطلوب مقدور نمیگردد مگر با انتخاب روشهای مناسبی برای طراحی فضاها و شناخت و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آسایش انسانها. از جمله فضاهای معماری که توجه به آنها بسیار مهم است طراحی محیطی مراکز درمانی برای بیماران اسکیزوفرنی است. در این راستا پژوهش حاضر به بازشناسی مولفه های تاثیرگذار معماری بر روح و روان بیماران اسکیزوفرنی در مراکز درمانی میپردازد. نوع پژوهش،کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای اسنادی و پیمایشی میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، 11 نفر از درمانگران است. برای انجام آمارهای توصیفی و آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS و رگرسیون خطی استفادهشده است. نتایج آزمون نشان از معناداری تاثیر تمامی معیارهای متغیر مستقل )مولفه های تاثیرگذار معماری در مراکز درمانی( بر متغیر وابسته )روح و روان بیماران اسکیزوفرنی( دارد. به این نحو که هر یک از معیارهای تاثیرگذار معماری، مولفه های سازنده روح و روان بیماران اسکیزوفرنی، بیشترین تاثیرگذاری خود را بر معیار معماری و آگوستیک )سر و صدا(؛ و پسازآن به ترتیب، بر معیارهای رنگ، نور، فضای سبز و در نهایت مصالح دارند. راهکارهای طراحی ارائه شده در این پژوهش کاربردی بوده و میتواند راهبردی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تاثیر مولفه های معماری در جهت افزایش روح و روان بیماران اسکیزوفرنی را فراهم آورد.

لینک کمکی