فایل رایگان ارزيابي تاثير ابعاد بر پاسخ لرزه اي در مخازن بتني مستطيلي با تحليل ديناميکي خطي اندرکنشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير ابعاد بر پاسخ لرزه اي در مخازن بتني مستطيلي با تحليل ديناميکي خطي اندرکنشي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایعات، از موضوعات جالب توجه در مهندسی زلزله است. از طرفی، بررسی رفتار لرزه ای مخازن ، ارتفاع امواج آب و اندرکنش سیال درون آن اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله محیط سیال به روش اویلری - لاگرانژی دلخواه و سازه مخزن به روش اجزای محدود مدل سازی شده است . برای بررسی، سه مخزن با نسبت طول به عرض متفاوت مدلسازی شدند و سپس تحت تاثیر رکورد زلزله، به صورت تاریخچه زمانی تحلیل گشتند، و در انتها تاثیر ابعاد مخزن با درنظر گرفتن اثر اندکنشی سیال - سازه بر حداکثر فشار هیدرودینامیک و ارتفاع موج مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور صحت سنجی، درستی مدل سازی با یکی از مقالات معتبر مقایسه گردید.

لینک کمکی