فایل رایگان امنيت شهري و مقابله با تهديدات انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امنيت شهري و مقابله با تهديدات انساني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از نیازهای اساسی بشر احساس امنیت است که دارای دوبعد عینی و ذهنی بوده و بایستی هر دو آنها مد نظر قرار گیرند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم امنیت شهری و نظریه های مرتبط با آن ، تهدیدات انسانی را که شهروندان با آن مواجه هستند بررسی کرده و راهکارهایی پیشنهادی به منظور مقابله با این تهدیدات و کاهش اثرات آنها جهت نیل به امنیت شهری ارائه شده است.

لینک کمکی