فایل رایگان بررسي پاسخ ديناميکي دره هاي پر شده بوسيله مصالح سد خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پاسخ ديناميکي دره هاي پر شده بوسيله مصالح سد خاکي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی پاسخ دینامیکی دره های پر شده به وسیله مصالح سد خاکی میباشد. بدین منظور بزرگترین مقطع دره سد مسجد سلیمان پس از ساده سازی جهت انجام مدلسازی عددی انتخاب شده است. برای انجام تحلیلهای دینامیکی تاریخچه زمانی از برنامه تفاضل محدود FLAC2D استفاده گردیده است . به عنوان حرکت ورودی زمین از زلزله مصنوعی تولید شده منطبق بر طیف پاسخ پیشنهادی مشاور سد استفاده گردیده است. به منظور بررسی پاسخ دینامیکی و دستیابی به الگوی تقویت امواج در دره های دوبعدی تاریخچه های زمانی شتاب نقاط واقع بر روی یال دره های توپر و توخالی در دو حوزه زمان و فرکانس مورد مقایسه قرار گرفتهاند. بدین منظور طیف پاسخ شتاب نقاط واقع بر یال دره در دو حالت دره توپر و توخالی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه، تاثیر بسیار مهم پر شدگی دره را بر روی تضعیف حرکات زلزله در نقاط مختلف دره مشخص میسازد. این موضوع به ویژه از دیدگاه پیشبینی حرکات نزدیک به واقعیت در تکیه گاه های سد خاکی دارای اهمیت ویژهای میباشد.

لینک کمکی