فایل رایگان بررسي تحليلي اثرات تغيير کاربري مسکوني به تجاري طي سالهاي1385تا1395 مورد مطالعه: محله منطقه 19 تهران شکوفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تحليلي اثرات تغيير کاربري مسکوني به تجاري طي سالهاي1385تا1395 مورد مطالعه: محله منطقه 19 تهران شکوفه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران وآینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. این مجموعه به بررسی تحلیلی اثرات تغییر کاربری مسکونی به تجاری در محله شکوفه منطقه 19 واقع در جنوب غرب کلانشهر تهران پرداخته است. رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل کاربری های مسکونی به کاربری تجاری ودر نهایت توسعه ناموز,ن و ایجاد معضلات گردید . . پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در قالب مطالعات کتابخانه ای،اطلاعات مکانی موجود و نقشه ها و دادههای میدانی که از مشاهده، به دست آمده، تحلیل و ارزیابی گردیده است . فرضیه اساسی این تحقیق گویای آن است که تعادل منطقی و فضایی مناسبی بین تراکم جمعیت منطقه و سطح کاربری های شهری وجود ندارد . باتوجه به بررسی تحلیلی تغییر کاربری مسکونی به تجاری درسطح شهرک شکوفه به وسیله پرسشنامه که مشخص گردید که مهمترین دلیل تغییر کاربری در منطقه 19 ضعف مدیریت شهری و عدم اجرای قوانین مرتبط با آن از یک سو وسوداگری زمین از دیگرسو را میتوان نام برد.بنابرین می توان با تقویت مدیریت شهری و ایجاد ارتباط مناسب بین شهرداری و مردم سبب مشارکت فعال ساکنان منطقه در پویایی محیط زندگی خویش شوند.

لینک کمکی