فایل رایگان بررسي تناسب مناسب پهنه شفاف به غيرشفاف در جبهه جنوبي پوسته خارجي ساختمان با رويکرد کاهش مصرف انرژي نمونه موردي اقليم شهر کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تناسب مناسب پهنه شفاف به غيرشفاف در جبهه جنوبي پوسته خارجي ساختمان با رويکرد کاهش مصرف انرژي نمونه موردي اقليم شهر کاشان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه آن افزایش میزان تقاضای انرژی و میزان آلودگی، توجه به کاهش مصرف انرژی اهمیت بیشتری یافته است که این افزایش مصرف انرژی بیشتر در بخش ساختمان نمود داشته است که پوسته خارجی یکی از عوامل تعیین کننده در مصرف انرژی می باشد حال پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح است تناسب مناسب سطوح شفاف به غیرشفاف جبهه جنوبی ساختمان های اقلیم کاشان در راستای کاهش مصرف انرژی می باشد که هدف اصلی این پژوهش نیز یافتن این درصد مناسب می باشد.چنین به نظر می رسد که این تناسب بهینه در بازه ی ده الی سی درصدی بتواند میزان مصرف انرژی را به حداقل برساند.روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات به وسیله ی مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری بوده است. در ابتدا عوامل کاهنده ی مصرف انرژی معرفی گردید و سپس مولفه پوسته خارجی به صورت اجمالی تشریح گشته و تناسب پهنه های تشکیل دهنده ی پوسته خارجی مورد ارزیابی و در نهایت پس از مدل سازی سه نمونه حجم با درصدهای ده ، سی و پنجاه سطوح شفاف به کدر جبهه جنوبی و شبیه سازی دراقلیم کاشان میزان مصرف انرژی نمونه ها مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از بهینه بودن نسبت سی درصدی سطوح شفاف به غیرشفاف در جبهه جنوبی ساختمان ها در اقلیم کاشان بوده اند.

لینک کمکی