فایل رایگان بررسي عوامل اثرگذار در طراحي معماري مهدکودک در شهر اروميه با رويکرد افزايش خلاقيت يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل اثرگذار در طراحي معماري مهدکودک در شهر اروميه با رويکرد افزايش خلاقيت يادگيري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ماهیت و ویژگی تفکر خلاق از گذشته تابه حال موردتوجه پژوهشگران بوده و ازآنجایی که شخصیت انسان نیز از همان سنین کودکی شکل میگیرد، درواقع تمرکز پژوهشگران در مورد خلاقیت مرتبط با این مقطع سنی است. همچنین پژوهشها حاکی از این است که محیط اطراف کودک نقش مهمی بر سلامت جسمانی، روانی و شکوفایی خلاقیت کودک دارد. پژوهش حاضر با روش و رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای درزمینه های روانشناسی محیط و طراحی معماری در مفهوم خلاقیت و محیطهای ساخته شده بر پرورش خلاقیت کودکان، همچنین ویژگیهای محیطی موثر بر خلاقیت کودکان در مهدکودکهای شهر ارومیه موردبررسی قرارگرفته شده است.محور مطالعه ی حاضر بررسی میدانی 3 عدد از مهدکودکهای سه ستاره به صورت تصادفی است. بدین منظور محتوای کیفی منابع و نظریات پژوهشگران مطرح در این زمینه، در جهت رسیدن به تفسیر و یافتن چهارچوبی برای ارزیابی ویژگیهای محیطی موثر بر خلاقیت کودک موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کودک و ویژگیهای محیطی شکلدهنده این عوامل و نتایج حاصل از تحلیلهای انجام شده در بناهای این مراکز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش با توجه به عوامل موثر در رفتار محیطی نشان می دهد، محیط با ویژگیهایی نظیر پیچیدگی، تحریک کنندگی، انعطاف پذیری، بازی سازی و ایجادکننده تعامل بین کودکان در افزایش خلاقیت کودکان موثر است. همچنین اگر محیط به گونه ای برنامه ریزی و طراحی شود که در آن اصول روانشناسی محیط در رابطه با خصوصیات جسمانی و روانی کودکان رعایت شود میتواند بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیت کودکان فراهم آورد. محیط در این پژوهش محیط کالبدی، به صورت شناخته شده است که فضاهای باز و محیطهای طبیعی را نیز شامل میشود.

لینک کمکی