فایل رایگان بررسي ملزومات و اجزاي معماري درگرمايش غير فعال خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ملزومات و اجزاي معماري درگرمايش غير فعال خورشيدي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ساختمانها از یک سو مصرف کننده بخش عمده ای از سوختهای فسیلی هستند و از سوی دیگر بیشترین تولید کننده گازهای مضر برای محیط زیست میباشند، بهینه کردن مصرف انرژی از طریق راهکارهای معمارانه میتواند به عنوان یکی از اقدامات موثر در حل مسایل اکولوژیکی و پایداری محیطی شناخته میشود. سیستمهای گرمایش خورشیدی غیرفعال دارای اجزای ثابتی در خود هستند، هدف از این مقاله یافتن ملزومات و ضوابط طراحی این اجزا در جهت افزایش بهره وری گرمایشی خورشیدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس مطالعات اسنادی به صورت توصیفی تحلیلی میباشد، به گونهای که در ابتدا به شناخت اجزا در این سیستمها پرداخته، انواع آنها شرح داده و تفاوت آنها مشخص گردیده و در انتها ملزوماتی کلی برای آنکه بتوان بنایی متکی با این سیستم بنا نمود، ارائه میگردد.

لینک کمکی