فایل رایگان بررسي وضعيت توريسم سلامت استان اصفهان در راستاي توسعه پايداربا استفاده از تکنيک SWOT-QSPM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت توريسم سلامت استان اصفهان در راستاي توسعه پايداربا استفاده از تکنيک SWOT-QSPM :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

گردشگری سلامت یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری، پایداری نظام سکونتگاهی و نگه داشت جمعیت در نواحی روستایی و مرزها را ایفا نماید و دامنه ای بسیار گسترده را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی پتانسیل های توریسم سلامت استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گردید. محدوده مورد مطالعه استان اصفهان است که برای تدوین کلیات و مبانی نظری از مطالعات اسنادی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای پووهش و پاسخ به سوال های پژوهش از مدل SWOT-QSPM استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که راهبرد انتخاب گردیده این پژوهش راهبرد، تهاجمی می باشد و این بدین معناست که امتیاز نقاط قوت و فرصت بیش از سایر نقاط بوده است. به تعبیری دیگر راهبرد گردشگری سلامت استان اصفهان باید از نقاط فرصت در جهت تقویت و بالفعل کردن نقاط قوت بهره برد. همچنین با رتبه بندی راهبردهای تهاجمی توریسم سلامت استان اصفهان مشخص گردید که راهبرد توجه ویژه به توصعه صنعت گردشگری با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در توسعه استان ها با امتیاز 41 در جایگاه اول قرار گرفت. در جایگاه دوم راهبرد توسعه و بروزرسانی زیرساخت های استان با توجه به اهداف تعریف شده در سند توسعه چشم انداز 1404 ، با امتیاز 37 و در جایگاه سوم، راهبرد تنوع صنایع دستی و تجسمی با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاری در بخش گردشگری با امتیاز 28.4 قرار گرفته است

لینک کمکی