فایل رایگان برنامه ريري شهري ،محيط زيست، جامعه و فرهنگ شهري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريري شهري ،محيط زيست، جامعه و فرهنگ شهري پايدار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف اصلی اکثر برنامه ریزان در کشور های مختلف، تحقق توسعه و حفظ سالم سازی محیط زیست است. هدف نهایی از توسعه، نیل به توسعه پایدار و به ویژه، نوع انسانی آن است. برای رسیدن به توسعه از عوامل متعددی استفاده می شود که مهمترین آن داشتن فرهنگ توسعه و بخصوص نیروی انسانی کار آمد است. فرهنگ توسعه در واقع بخشی از فرهنگ عمومی جامعه است و بدون آن تحقق توسعه و حفظ سالم سازی محیط زیست در هر جامعه ای بسیار مشکل است، امروزه گرایش از شیوه زندگی سنتی به زندگی شهرنشینی در همه جای دنیا دیده می شود. هر چند این تحول ابتدا از کشورهای پیشرفته شروع شد، ولی امروزه سرعت آن در کشورهای جهان سوم بسیار زیاد است از طرفی در اکثر مراکز شهری همین کشورها مسائلی ناشی از شیب زیاد گرایش اخیر به شدت افزایش یافته و اکثر شهرهای پرجمعیت، آنها را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است و یکی از این مشکلات نابودی محیط زیست می باشد. بدهی است در این ارتباط عدم برخورداری شهرنشینان سنتی از فرهنگ صحیح شهروندی و فقدان فرهنگ عمومی توسعه، بی تاثیر نبوده است. امید است نقطه نظرات مطرح شده در مقاله حاضر که به روش اسنادی و تحلیل محتوا تهیه شده است بتواند مفاهیم کلیدی، شهرنشینی، فرهنگ، سالم سازی محیط زیست و توسعه را معنایی در خور سزاوار ببخشد و ارتباط بین آنها را به طور منطقی تحلیل و در راستای اهداف مدیران، برنامه ریزان امور شهری، فرهنگی و اجتماعی و توسعه کشور، راهکارها و رهیافتها یی را ارائه نماید. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحلیل اطلاعات به شیوه کتابخانه ای واسنادی گردآوری شده است.در پژوهش حاضر به بررسی نظریه های بزرگان شهرسازی جهان در زمینه پیوند میان شهر و محیط زیست پرداخته خواهد شد، هم چنین ایده های شهری که در پی مرتفع ساختن نظریات مذکور در چند دهه اخیر به منسه ظهور رسیده اند معرفی خواهند شد. پس از بروز انقلاب صنعتی ذهنیت جنگ با طبیعت و غلبه بر آن در زمینه های مختلف و از جمله شهرسازی به ذهنیت غالب مبدل گشت و همین امر سبب شد تا محدوده های شهری به مراکزی برای مصرف انرژی و تولید آلودگی و زباله مبدل شوند.بر همین اساس در اواخر قرن 19 و شروع قرن 20 میلادی بزرگان شهرسازی بر توجه به محیط زیست و آشتی دوباره شهر طبیعت توجه نمودند و نظریات و ایده های شهری بسیاری در این زمینه ارائه گردید. به طور کلی محور اصلی این نظریات و ایده ها را که در طی چند دهه گذشته تکامل یافته می توان روشن ساختن ضرورت تلاش برای بازخوانی مفهوم شهر در بستر طبیعی آن در مسیری که شهروندان را به دستیابی به جوامعی پایدار با کیفیت بالای زندگی برساند بیان کرد،برنامه ری شهری وشهرسازیی کهمت6کی بر حفظ محیط زیست است و محیط زیست، به تمام عوامل زنده و غیرزنده گفته میشود که فرد یا جمعیت را در هر مرحله از چرخه زندگیاش تحت تاثیر قرار دهد . همچنین اهداف مورد نظر در این مسیر عبارتند از: . 1 به حداقل رساندن استفاده از زمین، انرژی و مواد ، .2 به حداقل رساندن اختلال درمحیط زیست طبیعی، .3 ارتقاء رفاه انسانی ، .4 به حداقل رساندن هزینه چرخه زندگی و .5 به حداقل رساندن تقاضای حمل و نقل.

لینک کمکی