فایل رایگان برنامه ريزي راهبردي توريسم سلامت در راستاي پايداري نظام سکونتگاهي مناطق کوير و بياباني مطالعه موردي ( استان اصفهان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريزي راهبردي توريسم سلامت در راستاي پايداري نظام سکونتگاهي مناطق کوير و بياباني مطالعه موردي ( استان اصفهان ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

گردشگری سلامت یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری، پایداری نظام سکونتگاهی و نگه داشت جمعیت در نواحی روستایی و مرزها را ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر صنعت توریسم و ترسیم نقشه راهبردی توریسم سلامت استان اصفهان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. محدوده مورد مطالعه استان اصفهان می باشد که برای تدوین کلیات و مبانی نظری از مطالعات اسنادی و به منظور تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش از نرم افزار Meta-SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه تحریم های اعمال شده علیه کشور به عنوان بزرگترین مانع کلان محیطی جهت توسعه توریسم سلامت استان اصفهان محسوب می شود. و با توجه به اندازه حباب آن نیازمند توجه است. عوامل کلان محیطی مانند اقتصاد نفتی و تک محصولی بودن کشور، بخشی بودن نظام برنامه ریزی کشور و عدم وجود برنامه جامع گردشگری در رتبه بعد به لحاظ تاثیر و ضرورت اقدام قرار دارند. در بین عوامل موثر جهت موفقیت و توسعه توریسم سلامت استان اصفهان، وجود سرمایه انسانی مناسب، سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی و در صدر همه تامین امنیت از بالاترین تناسب راهبردی برخوردار است، یعنی به نسبت سایر عوامل با ارزش تر، نادر تر، تقلید نشدنی تر و غیرقابل جایگزین تر است

لینک کمکی