فایل رایگان برنامهريزي راهبردي شهداد با رويکرد(ليد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامهريزي راهبردي شهداد با رويکرد(ليد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

این تحقیق درصدد است تا منطقه شهداد با رویکرد )لید( که تاکید بر محیط زیست و توسعه پایدار را دارد در یک کمپ کویری در قالب الگوی مفهومی بازنمایی و سنجش نماید. بنابراین در این پژوهش با توجه به موضع توسعه پایدار آن منطقه که به گردشگری پایدار در حال حرکت است، یک فرضیه طرح گردید. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین و کارشناسان حوزه شهرسازی و محیط زیست اعم از شهرداری، بخشداری، سازمان محیط زیست منطقه شهداد در استان کرمان 62 نفر می باشد که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری نیاز به تعیین حجم نمونه نبود و کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی، طبقه بندی و تحلیل عوامل راهبردی از روش تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP (، از نرم افزار EXPERTCHOICE بهره گرفته شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار اماری spss و طبقه بندی انها از نرم افزار excel استفاده خواهد شد. بر اساس نتایج به دست آمده فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده سطح آسیب پذیری منطقه زیاد است و در عین حال قابلیت منطقه از نظر توسعه گردشگری و پایداری انرژی بسیار زیاد است. با توجه به ارقام و ارزیابی ضعف ها و تهدیدهای منطقه میتوان این حقیقت را دریافت که با مدیریت مناسب و برنامهریزی دقیق و استفاده از نیروی متخصص و با رفع و ارتقاء فعالیتهای مربوط به کاهش تلفات ناشی از مصرف انرژی و سیاست های بهینه سازی مصرف سوخت میتوان با عرضه معماری نوین به مردم، تاثیر بسزایی در محیط زیست و جذب گردشگر داشت.

لینک کمکی