فایل رایگان تاثير فضاي شهري پياده مدار بر ارتقاء و مطلوبيت تعاملات اجتماعي پايدار در خيابان پاسداران شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فضاي شهري پياده مدار بر ارتقاء و مطلوبيت تعاملات اجتماعي پايدار در خيابان پاسداران شهر ايلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شهرها باید مکانهای بهتری را برای زندگی فراهم کنند. یکی از این مکانها، خلق فضاهای شهری پیاده مدار است که شهروندان، علاوه برگذران اوقات فراغت در تهیه ملزومات زندگی، تعاملات اجتماعی و غیره مورد استفاده قرار میدهند. انتخاب مسیرهای پیاده نیاز به شاخصهایی دارد که علاوه بر افزایش دسترسی وآسایش برای شهروندان، بتواند زمینه را برای ارتقاء تعاملات اجتماعی پایدار آنها را نیز فراهم آورد. در این پژوهش به ارزیابی محدوده ی خیابان پاسداران تا مسجد جامع شهر ایلام در راستای ایجاد فضای شهری پیادهمدار و تاثیر آن بر ارتقاء تعاملات اجتماعی پایدار اقدام شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی شاخصهای تاثیرگذار بر احداث پیاده راه از دیدگاه کارشناسان و شهروندان است تا در نهایت بتواند با ارائه پیشنهاداتی زمینه مناسبی جهت ارتقاء و مطلوبیت تعاملات اجتماعی پایدار از طریق پیاده راه سازی در محدوده مورد مطالعه فراهم آورد. این پژوهش از نظر ماهیت، عملی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. در گردآوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در گام اول ادبیات تحقیق - مطالعه شد و بر اساس این مطالعات 6 معیار و 22 زیر معیار انتخاب شد. در گام بعدی با استفاده از نظرات کارشناسان و با استفاده از نرم افزار Export choice این معیارها اولویت بندی شدند و آنگاه، تحلیل مطالعات انجام شده با استفاده از مدل سوات (SWOT) انجام شده است . حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 برآورد گردید که جهت بالا بردن دقت 360 پرسشنامه بین شهروندان ایلامی توزیع شد. نتایج نهایی در قالب اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرایی ارائه گردیده است. نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه مستقیم شاخصهای فضاهای شهری پیادهمدار بر ارتقاء و مطلوبیت تعاملات اجتماعی پایدار خیابان پاسداران)شهر ایلام(، برای نیل به هدف تحقیق است به بیان دیگر، مولفه های فضاهای شهری پیادهمدار، سبب افزایش ارتباط انسان با محیط و درنتیجه افزایش تعاملات اجتماعی پایدار شده است.

لینک کمکی