فایل رایگان تحليل ديناميکي عرشه ي پل با و بدون در نظر گرفتن اثر شمع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ديناميکي عرشه ي پل با و بدون در نظر گرفتن اثر شمع :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پاسخ پلها، وقتی تحت تحریکهای زمین لرزه ای قرار میگیرند، میتواند به وسیله ی شیوه های تحلیلی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.پلها به عنوان مهمترین المانهای سازه ای شریان های حیاتی میباشند و آثار آنها در توسعه ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور بسیار قابل توجه است لذا بررسی عملکرد لرزهای پلها امری ضروری میباشد. تاکنون بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه بر روی ساختمانها صورت گرفته، درحالیکه مشابه این مطالعه برای پلها بسیار محدود است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار CsiBridge یک پل یکبار با شمع و بار دیگر بدون شمع مدلسازی شده و تحت بارهای یکسانی تحلیل دینامیکی خطی شده اند. پس از انجام آنالیزبرش، لنگر و جابه جایی نقاط مختلف عرشه ی پل تحت شرایط با شمع و بدون شمع استخراج شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان میدهند که وجود یا عدم وجود شمعی در مواردی با توجه به نوع بارگذاری پاسخ عرشه ی پل تحت تاثیر قرار میگیرد

لینک کمکی