فایل رایگان تحليل و ارزيابي تاثير نوع راه و جريان ترافيکي بر ايمني عابرين پياده در راه هاي شهري(مطالعه موردي شهر قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و ارزيابي تاثير نوع راه و جريان ترافيکي بر ايمني عابرين پياده در راه هاي شهري(مطالعه موردي شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این مقاله به تحلیل و ارزیابی رابطه ی بین ایمنی راه عابرین پیاده ، نوع راه های شهری وجریان ترافیکی وسیله ی نقلیه ی موتوری پرداخته شده است. شاخص مناسب برای ارزیابی سطح قابلیت پیاده روی a در خیابان شهری،جریان ترافیکی عابر و رفتار پیاده روی آن است. براساس آمارگیری به روش ساده از خیابان های مورد مطالعه، داده ها در زمان اوج جریان ترافیکی از ساعت 10 تا 14 در هر خیابان به مدت 15 دقیقه ودر زمستان سال 1396 جمع آوری گردید. با ترکیب این داده هاو در نظر گرفتن طبقه بندی خیابان ها ،سطح قابلیت پیاده روی یک خیابان یا یک مسیر مشخص، تعیین شد و هم چنین میزان جابجایی عابرین پیاده و ایمنی آنها نیز تعیین گردید.در این مطالعه ، رفتار پیاده روی برای انواع مختلف راه های متفاوت بدست آمده است.بر این اساس ، عابران با بالاترین نرخ رفتار مجاز در خیابان اصلی ) 90 %(و پایین ترین در خیابان محلی) 74 %(مشاهده گردیدند .همچنین رفتار ترافیکی وسایل نقلیه موتوری در همان خیابان ها به مدت 15 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از این است که، تاکید بر بالا بردن جابجایی عابر در موضوع ایمنی می تواند شیوه تفکیک سفر را تغییر دهد و در بهبود آسیب پذیری استفاده کنندگان راه راه تاثیرگذار باشد،که موجب افزایش شاخص پایداری یک ناحیه ی شهری و افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان می گردد.

لینک کمکی