فایل رایگان تحليلي بر نقش سرمايه اجتماعي در کاهش موانع توسعه محلات شهري مطالعه موردي: منطقه سه شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر نقش سرمايه اجتماعي در کاهش موانع توسعه محلات شهري مطالعه موردي: منطقه سه شهر اردبيل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فضای ساختاری نواحی شهری و اجتماعات محله ای میتوانند منتقل کننده ایده ها و ارزشها و هنجارهای اجتماعی با ضمانتهای اجرایی موثر در جهت پیشبرد اهداف مدیریت شهری در جهت کاهش موانع توسعه نواحی شهری باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در میزان کاهش موانع توسعه محلات شهری است. به این منظور با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 405 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی دادههای مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان0/774 محاسبه شده است. برای نیل به اهداف پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در بین شهروندان شهر اردبیل بهره گرفته شده و برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل آماری نشان میدهد که همه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین شهروندان نمونه از سطح مطلوب پایین تر میباشد. به طوریکه، در ابعاد رضایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی حتی از حد متوسط نیز پائین تر است. تحلیل مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذار در کاهش موانع توسعه محلات شهری از دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد که شاخصهای رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و انسجام اجتماعی با دارا بودن ضرایب استاندارد منفی به ترتیب با مقادیر -0/469 ، - 0/048 ، -0/023، -0/023، -0/012 در کاهش میزان موانع توسعه محلات شهری تاثیرگذار بوده و شاخصهای امنیت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب با ضرایب 0/142 و 0/066 نتوانسته است تاثیر معناداری در میزان کاهش موانع توسعه محلات در منطقه نمونه از دیدگاه پاسخگویان داشته باشد.

لینک کمکی