فایل رایگان تعيين سهم شيوه هاي سفر برون شهري همگاني جاده اي و ريلي با روش رجحان بيان شده (مطالعه موردي : ساري- تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين سهم شيوه هاي سفر برون شهري همگاني جاده اي و ريلي با روش رجحان بيان شده (مطالعه موردي : ساري- تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه برنامه ریزان حمل ونقل در راستای بهبود شرایط حمل و نقل شهری، به روش های مدیریت حمل و نقل برون شهری روی آورده اند. به این معنی که سیستم به گونه ای مدیریت شود که هم از ایجاد سفرهای غیرضروری جلوگیری شود و هم از تسهیلات ارایه شده به نحو بهینه استفاده گردد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه مولفه های موثر بر انتخاب شیوه سفر برون شهری است که به عنوان مطالعه موردی مسافران مدهای مختلف جاده ای و ریلی مسیر ساری- تهران انتخاب شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مسافران مسیر تهران - ساری و روش در نمونه گیری آسان(در دسترس) بوده و بر اساس فرمول کوکران و با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به عنوان آزمودنی های پژوهش در بین هر یک از سناریوهای اتوبوس، قطار انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه منطبق بر مدل رگرسیونی پژوهش بوده است. روش آماری مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون لجستیک بوده است. یافته های پژوهش نشان داد در سناریو ها ؛ رابطه قیمت بلیط (تومان) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1) تا (5) ؛ رابطه زمان سفر (ساعت ) (سرعت طی مسیر) و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (2) تا (5)؛ رابطه راحتی در سفر و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره ( 1) و (5)؛ رابطه میزان دسترسی و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (4) و (5)؛ رابطه امنیت در طول سفر و شیوه سفر برون شهری، در سناریو های شماره (1)، (3) تا (5)، رابطه متوسط تاخیر(نظم و برنامه ریزی حرکت) و شیوه سفر برون شهری و در نهایت، در سناریو های شماره (1) تا (5) در بین مسافران مسیر ساری - تهران، یک رابطه معنادار بوده است.

لینک کمکی