فایل رایگان خانه چکامه شيراز، برگي از شناسنامه تمدن شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خانه چکامه شيراز، برگي از شناسنامه تمدن شيراز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شیراز یکی از شهرهای تاریخی ایران است که دارای سابقه تاریخی بسیار دیرین و واجد الگوهای معماری و بافت تاریخی ارزشمندی است که در ادوار مختلف شکل گرفته و نقطه اوج آبادانی و عظمت خود را به طور ویژه در دوران پایتختی حکومت زندیه سپری نموده است. اما در دوران معاصر و به ویژه در دهه های اخیر، روند دگردیسی شهر با سرعت فزایندهای آثار بجای مانده از ادوار گذشته را درنوردیده است. به گونه ای که بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی از میان رفته یا دچار آسیبهای فراوانی شده اند و بخشی از بافت ها و محلات تاریخی آن نیز یا بکلی محو شدهاند و یا اینکه در کشاکش ورود نوگرایی، دچار تغییرات ژرف شده اند. برخی از این محلات نیز به دلیل آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، اساسا قابلیت خود را به منظور حضور در روند حیات شهری از دست داده اند. از این رو، آثار و ابنیه برجای مانده از گذشته در این شهر، اهمیت ویژهای برای حفاظت و بازگشت به جریان حیات دارند، به مرواریدی از شناسنامه ی ابنیه تاریخی و تمدن شیراز، خانه چکامه پرداخته ایم.

لینک کمکی