فایل رایگان دهکده سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دهکده سبز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ایده فایل رایگان دهکده سبز به عنوان راهبرد تحقق پایداری در سکونتگا ه هایی با شرایط مختلف و با انگیز ه های متفاوت اقتصادی و اجتماعی، به عنوان را ه حلی برای توسعه پایدار شهری و روستایی به کار رفته و موفقیت آن در بسیاری از . نمونه ها نشان از جهان شمول بودن آن دارد. این ایده به عنوان راهبرد تحقق توسعه پایدار در انگلیس مطرح شد .هدف این الگو، خلق محیطی است با کاربر یهای متنوع، خودکفا، با اولویت حمل ونقل عمومی و پیاده روی و دارای فضاهای جمعی و جذاب برای تشویق توسعه اجتماع محلی و مشارکت عمومی. در این مقاله به بررسی و استخراج اصول طراحی در خصوص دهکده های شهری از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرداخته شده است .در تدوین تجارب مرتب با این ایده، پس از معرفی کلی پروژه و تاریخچه آن دستورالعمل ها و راهکارهای کلیدی به کار رفته در هر یک، به ویژه از جنب ه های معماری و طراحی شهری، دسترس یها و مسیرها، کاربر یهای پیشنهادی، نوع ساختمان ها و همچنین را هکارهای به کار رفته به منظور ارتقای پایداری و کاهش مصرف انرژی مطرح شده است .معیار انتخاب نمون ه ها نیز جامع بودن اصول و دستورالعمل های ارائه شده در هر مورد، در ارتباط با طراحی شهری و معماری . و اصول پایداری بوده است. ایجاد سکونتگاه روستایی پایدار با استفاده از رویکرد دهکده شهری، راه حلی برای مشکلات موجود و کنترل توسعه بافت های روستایی خواهد بود .در این پژوهش سعی میشود تا با استفاده از مبانی نظری، توضیح مفهوم دهکده شهری و بررسی تجارب موفق جهانی مرتب با موضوع به ارائه پیشنهادهایی برای دستیابی به راهبردهای کنترل توسعه و ساخت وسازهای . ناهماهنگ در سکونتگاه های روستایی در کشور پرداخته شود. اصول این الگو، با توجه به شرایط هر منطقه و بعد از تطبیق . با نیازهای ساکنان بومی، قابل تعمیم خواهد بود.

لینک کمکی