فایل رایگان زمينه گرايي ساختي، رويکردي بر چيدمان ساخت کالبد ميدان درساخت کالبد تاريخي شهر نمونه موردي: ميدان بعثت شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان زمينه گرايي ساختي، رويکردي بر چيدمان ساخت کالبد ميدان درساخت کالبد تاريخي شهر نمونه موردي: ميدان بعثت شهر يزد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

زمینه، مجموعه واقعیات و شرایطی است که یک موقعیت یا شرایط را در بر می گیرد. شرایط و بستر)طرح( موقعیت و وضعیت پهنه یاناحیه ای است که الگوی رویدادها، مواد، فرم ها، فضاها و غیره را بهم میبافد. به آن رویکردی که طرح را صرفا تحت پوشش نیروهای مطرح در طرح و یا ویژگی های درونی آن نمی بیند، بلکه آن را با مجموعه پیرامون آن وابسته میداند، زمینه گرائی )صرف نظر از نوع آن( گفته شده است. زمینه گرایی در صدد درک ارزش های مطرح در زمینه و تداوم آنها در آینده می باشد. ساخت کالبد میدان، چیدمان، ترتیب، آرایش و استقرار واحدهای تقسیم، رابط ها، مفاصل و مرزها، حول انتظام دهنده)ها( در تبعیت از اصول، از طریق گشتارهائی میباشد. ساخت کالبد بخش بلاواسطه میدان بعثت)زمینه( و ساخت کالبد این میدان به علت احداث خیابانهای: قیام، سیدگلسرخ، امیرآباد و بلوار امامزاده جعفر منقطع و به شکل امروزی در آمده است. توجه نکردن به ساخت زمینه میدان بعثت در سطوح بیرون و درون مرتبه ها سبب شده تا پیوندهای ساختی کهنه و نو ایجاد نشود. زمینه گرائی ساختی، رویکردی است که با پیگیری ساخت کالبد بخش بلاواسطه میدان بعثت)زمینه( و ساخت کالبد این میدان با روشهای پیمایشی و توصیفی و الگوهای برگرفته، مباحثی در چیدمان هر یک و با یکدیگر ارائه داده شده است. استفاده از الگوها در طراحی ساخت کالبد میدان و زمینه آن، سبب ارائه زمینه گرائی ساختی به عنوان دستاورد اصلی این پژوهش بوده است.

لینک کمکی