فایل رایگان سنجص تحولات جمعيتي و سکونتي در ضهزستان جلفا تا سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنجص تحولات جمعيتي و سکونتي در ضهزستان جلفا تا سال 1395 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیش بینی جمعیت و مشخصات آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت و تعداد مورد نیاز آن، شناخت کمبود ها و نیازها و نیز امکانات بالقوه برای انجام برنامه ریزی ها امری الزامی است. داشتن آگاهی در این زمینه ها، از بروز مشکلات جلوگیری می کند. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی و سکونتی شهرستان جلفا تا سال 1395 تدوین یافته است. روش بکار گرفته شده در این تحقیق توصیفی - تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 53579 نفری جلفا تا سال 1395 به 54106 نفر و تعداد خانوار به 14351 عدد خواهد رسید. براساس روش برآورد خام میزان نیاز شهرستان جلفا به واحد مسکونی جدید تا سال 1395 تعداد 377 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در سالهای مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر سال ساخته شود. بر دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن در شهرستان جلفا باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن، روند گذشته در شوونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تحلیل شود.

لینک کمکی