فایل رایگان طراحي مدل قيمت گذاري پارکينگ حاشيه اي در محدوده ي مرکزي شهربر اساس روش تعادل عرضه و تقاضا مطالعه موردي : محدوده منطقه 10 تهران بر اساس روش تعادل عرضه تقاضا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل قيمت گذاري پارکينگ حاشيه اي در محدوده ي مرکزي شهربر اساس روش تعادل عرضه و تقاضا مطالعه موردي : محدوده منطقه 10 تهران بر اساس روش تعادل عرضه تقاضا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

چگونگی تعیین قیمت منطقی برای پارکینگ های حاشیه ای با هدف ایجاد تعادل بین تقاضای پارکینگ و مقدار فضای پارکینگ تامین شده در مرکز شهر ها )عرضه(،پرسش اساسی است که برای مراکز کلان شهرها، پاسخ دشواری دارد. در این مقاله برای پاسخ به این موضوع از روش رفتاری ارائه انتخاب مناسب 1 استفاده شده است، بدین صورتکه تمرکز بر روی نقطه ی عطف قیمت پارکینگ یعنی نقطه ی حداقل یا حداکثر نرخ قابل قبول برای تعادل عرضه_تقاضا استوار است.در این مقاله بر اساس استفاده از مدل های مختلف مشخص شد که مدل رگرسیون چندگانه ی خطی نشان می دهد که رانندگان قدیمی و بی تجربه احتمال بیشتری دارد که نقطه عطف قیمت پارکینگ را نادیده بگیرند.در حالیکه بر اساس مدل تصمیم گیری گسسته 2،عمدتا بیانگر اثرات تحلیل های رفتاری و عملکردی رانندگان در زمینه ی انتخاب مکان پارک و اثر قیمت ان بر این انتخاب می باشد.در این مقاله برای مطالعه و بررسی محدوده منطقه 10 تهران انتخاب شد و پس از مدل سازی، مشخص گردید که دقت این مدل های متعارف بر اساس انتخاب نقطهی عطف قیمت ارتقا می یابند. همچنین هزینه های پارکینگ،زمان صرف شده برای جستجوی مکان پارکینگ و زمان پیاده روی پس از یافتن پارکینگ حاشیه ای تاثیر منفی زیادی بر انتخاب محل پارکینگ دارند.در نهایت یک مدل قیمت گذاری برای کاهش میزان اشغال مکان پارکینگ های حاشیه ای ارائه گردید.که مبتنی بر مدل های قیمت گذاری پارکینگ بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و نقطه عطف ان ها می باشد.و مشخص شد که برخی از شاخص و عوامل واقعی وجود دارند که معمولا در انتخاب نقطه عطف قیمت لحاظ نمیشوند و میتواند موجب تاثیر بر تمایل به پرداخت هزینه و در نتیجه انحراف در طرح قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای شود.

لینک کمکی