فایل رایگان مديريت مصرف انرژي در چرخه عمر ساختمان صفر انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت مصرف انرژي در چرخه عمر ساختمان صفر انرژي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

روند رو به رشد مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی از یک سو و اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به علت کاهش ذخایر منابع تجدیدناپذیر انرژی از دیگر سو، ضرورت تامل بیش از پیش مصرف انرژی را یادآور میشود. در این مسیر، بیشترین توجه به مسئله مصرف انرژی در دوران بهره برداری ساختمان معطوف گردیده است و مفهوم ساختمان انرژی صفر محصول این تفکر بوده است. لیکن توجه به چرخه عمر ساختمان شامل فاز ساخت، بهره برداری و تخریب، اهمیت مصرف انرژی در هر مرحله را از دیدگاه ملی بهتر مشخص میسازد .عمر کوتاه ساختمان در ایران همراه با اتلاف انرژی فوق العادهای است که از نگاه ملی ضررهای جبران نشدنی را با خود به همراه دارد. این مسئله می تواند رویکرد ساختمانهای صفر انرژی را به یک مفهوم وسیعتر و جامعتر هدایت نماید. اهمیت این مسئله در آن است که تلاش برای ساخت یک ساختمان صفر انرژی با عمرکوتاه یک تناقض ذاتی را نشان می دهد .مطالب گفته شده گویای این مسئله است که توجه به چرخه عمر ساختمانها رویکرد جامعتری به مسئله ساختمانهای صفر انرژی خواهد داد. این مهم در قالب ارزیابی عملکرد زیست محیطی ساختمانها در دهههای اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بنابراین توجه به چرخه عمرساختمانهای صفر انرژی یک مسئله جامع از نگاه انرژی به حساب خواهد آمد .به این سبب ،در این مقاله روشهای مختلف مدیریت مصرف انرژی در هر مرحله ازچرخه عمر ساختمان صفر انرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی