فایل رایگان مقدمه اي بر الگوهاي حکمروايي منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقدمه اي بر الگوهاي حکمروايي منطقه اي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه گفتمان غالب در برنامه های اصلاحی مدیریت شهری از مدیریت دولتی نوین به حکمروایی خوب تغییر یافته است. در رهیافت حکمروایی خوب، پیوند سیاست، اداره، همکاری و مشارکت تمامی ذینفعان، معیار حکمروایی و مدیریت مطلوب بوده و در همین راستا تاکنون الگوهای متفاوتی از حکمروایی شکل گرفته است. پژوهش حاضر نیز برآن است تا به بررسی و تشریح این الگوها بپردازد. بنابر ماهیت مسئله پژوهش، روش تحقیق مناسب برای این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی انتخاب شد که با استفاده از روشهای کتابخانه ای و اسنادی پس از جمعآوری اسناد و متون مرتبط، به تجزیه و تحلیل مبادرت نموده است. نتایج حاصله نشان میدهد که در مطالعات حوزه حکمروایی رویکردهای ساختارگرایی به عنوان یک ایدئولوژی پژوهشی، به دلایل گوناگون و به طور فزآیندهای به چالش کشیده شده و رهیافتها و مکاتب جدید در عرصه حکمروایی منطقهای، مانند کنش جمعی نهادی و مدیریت عمومی مشارکتی به عنوان ابزاری کارآمد مبنای عمل قرار گرفته است.

لینک کمکی