فایل رایگان واکاوي مباني شکلگيري معماري هاي-تک (تاملي بر سبک معماري مرکز ژرژ پمپيدو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي مباني شکلگيري معماري هاي-تک (تاملي بر سبک معماري مرکز ژرژ پمپيدو) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه دنیای امروز، از منظر ارتقای علوم و تکنولوژی، با سرعتی شگرف روبه پیشرفت گذارده است و در تکاپویی دائمی جهت دستیابی به بهترین ابزارها برای تامین مناسبترین شرایط زیستی میباشد، لزوم شناخت هر چه بهتر و بیشتر مبانی و اصول این دستاوردها و پیشرفتها، در تمامی زمینه ها آشکار میگردد. معماران نیز از باب الزام دستیابی به این شناخت عمیق، نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند، بلکه با در نظر گرفتن معماری به عنوان عنصری کلیدی در زمینه تامین شرایط زیستی مطلوب و همگامی با نیازهای جامعه، نیازمند مطالعه و آگاهی بیشتری هستند. ازاینرو در این نوشتار ضمن معرفی یکی از سبکهای بدیع معماری، یعنی معماری های-تک، به تبیین مبانی این نوع معماری پرداخته شده است. در ادامه ضمن بررسی مرکز ژرژ پمپیدو، به عنوان شاخصترین اثر معماری این سبک، به بررسی هر چه بیشتر معماری های- تک پرداخته شده است تا ضمن دستیابی به شناختی عمیق در این زمینه، دریچه های آگاهی و خلاقیت، پیش روی گشوده شود و بتوان با به کارگیری اصول معماری نوین و بهرهگیری هر چه بیشتر از مهارتها و خلاقیتهای معمارانه، به ایجاد مبانی نوین و کاربردی در معماری پرداخت و بدین وسیله در راستای ارتقای معماری و پیشرفت جامعه، گامی موثر برداشت. روش تحقیق در این پژوهش کیفی - تحلیلی است و داده های تحقیقعمدتا0 از طریق مطالعات کتابخانهای به دست آمده است.

لینک کمکی