فایل رایگان مقاله مقايسه دو روش آموزش بهداشت متداول و فيلم آموزشي، بر ارتقاي سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدايي روستاي قمرود، سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه دو روش آموزش بهداشت متداول و فيلم آموزشي، بر ارتقاي سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدايي روستاي قمرود، سال 1397 :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: مشکلات دهان و دندان، یکی از درگیری‌های مهم جامعه امروزی است. به‌منظور کاهش تبعات و هزینه این بیماری‌ها، اصل پیشگیری و کنترل پلاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثربخشی روش‌های مذکور بر سلامت دندان در کودکان بررسی شد.
روش بررسی: این مطالعه مداخله‌ای بر روی 66 نفر از دانش‌آموزان ابتدایی پسر در روستای قمرود انجام گرفت. دانش‌آموزان به‌صورت تصادفی در یکی از دو گروه متداول و آموزش با فیلم قرار گرفتند. مقادیر پلاک ایندکس و درصد خونریزی از لثه ثبت‌شده از دانش‌آموزان، در قبل و 2 هفته بعد از آموزش در چک‌لیست ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: در گروه متداول، میانگین پلاک ایندکس قبل از مداخله، 95/16±66/58 و پس از مداخله، 76/10±60/18 گزارش شد. همچنین میانگین خونریزی از لثه قبل از مداخله، 97/1±28/1 و پس از مداخله، 46/0±16/0 ارزیابی شد. در گروه آموزش با فیلم نیز میانگین پلاک ایندکس قبل از مداخله، 08/14±84/53 و پس از مداخله، 91/10±29/19 بود و میانگین خونریزی از لثه، قبل از مداخله، 71/3±68/1 و پس از مداخله، 76/0±31/0 برآورد شد. براساس آزمون تی زوجی، تغییرات مذکور در هر دو گروه معنی‌دار بود، اما طبق آزمون تی مستقل، میان تغییرات در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش، هر دو روش آموزش متداول و آموزش با فیلم، تأثیر معنی‌داری در کاهش پلاک ایندکس و شاخص خونریزی از لثه دارند، اما در بین اثربخشی این دو روش، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

لینک کمکی