فایل رایگان مقاله اثر محلول‌پاشي برگي متيل‌جاسمونات بر برخي ويژگي‌هاي کيفي و ترکيب‌هاي فيتوشيميايي ميوه انار رقم رباب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر محلول‌پاشي برگي متيل‌جاسمونات بر برخي ويژگي‌هاي کيفي و ترکيب‌هاي فيتوشيميايي ميوه انار رقم رباب :


تعداد صفحات : 13

به منظور بررسی اثر متیل‌جاسمونات بر کیفیت انار رقم رباب، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. درختان با متیل‌‌جاسمونات در چهار غلظت صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 میلی مولار در چهار مرحله مختلف رشد و نموی میوه شامل مرحله تمام گل، 30، 60 و 90 روز بعد از مرحله تمام گل محلول‌‌پاشی شدند. محلول‌‌پاشی درختان شاهد به ‌وسیله آب مقطر انجام گردید. برخی ویژگی‌‌های کمی و کیفی میوه شامل وزن ‌‌تر میوه، مقدار ماده‌های جامد محلول، pH، اسیدیته کل میوه، فنول‌‌ کل، آنتی‌اکسیدان کل، رنگ پوست و مقدار اسکوربیک‌اسید مورد بررسی قرار گرفت. متیل‌‌جاسمونات در غلظت‌‌ 5/0 میلی‌‌مولار به‌طور معنی‌‌داری سبب افزایش وزن ‌‌تر میوه، pH، فنول‌‌کل، فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی، مقدار اسکوربیک‌اسید و کاهش مقدار اسیدیته کل میوه شد. محلول‌‌پاشی در غلظت 5/0 میلی‌‌مولار متیل‌‌جاسمونات سبب افزایش معنی‌‌دار شاخصه‌های a و کروما گردید. اما در شاخصه‌‌های L، b و زاویه فام، تیمار شاهد بیشترین مقدار را نشان داد. براساس یافته‌‌های این پژوهش محلول‌پاشی با 5/0 میلی‌‌مولار متیل‌‌جاسمونات می‌تواند به‌عنوان یک روش غیرشیمیایی برای افزایش کیفیت میوه انار و ترکیب‌های فیتوشیمیایی پیشنهاد شود.

لینک کمکی