فایل رایگان مقاله شبيه سازي جامع مدل دو ديود سلول هاي خورشيدي در محيط SimPowerSystems به صورت توابع صريح رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شبيه سازي جامع مدل دو ديود سلول هاي خورشيدي در محيط SimPowerSystems به صورت توابع صريح رياضي :


تعداد صفحات : 13

DOR: 98.1000/1735-7152.1398.16.77.0.2.1588.32
در این مقاله، با استفاده از نظریه تونن و همچنین تابع غیرخطی لمبرت، مدل دو دیود نوینی برای سلول های خورشیدی به صورت رابطه صریح ریاضی ارائه می گردد. در مقایسه با مدل های صریح موجود در منابع که در حالت های خاص ضرایب انتشار n2=n1 و n2=2n1 ارائه شده اند، مدل این مقاله، طیف گسترده ای از سلول های خورشیدی سیلیکونی را با ضرایب انتشار دلخواه دیودها در برمی گیرد. با بدست آوردن پارامتر تنظیم کننده (a) مدل و با استفاده از داده های واقعی، قابلیت مدل پیشنهادی در برازش مدل کلاسیک در شرایط استاندارد دما و تابش با خطای کمتر از 5-10 صحه گذاری شده است. همچنین با شبیه سازی تغییرات شرایط محیطی، عملکرد مدل پیشنهادی در گستره تابش های 50 تا 1100 وات بر مترمربع بررسی شده است. در پایان با ترکیب سری و موازی سلول ها و ارائه تحلیلی نقطه توان بیشینه با استفاده از مدل پیشنهادی، مدل دو دیود ماژول های خورشیدی در محیط SimPowerSystems جهت استفاده در کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی به طور جامع شبیه سازی شده است.

لینک کمکی