فایل رایگان مقاله مطالعه ي اثر رطوبت بر خصوصيات حسگري گاز دي اکسيد کربن نانوسيم هاي اکسيد روي حمايت شده بوسيله ي شبکه ي پلي وينيل الکل در دماي اتاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مطالعه ي اثر رطوبت بر خصوصيات حسگري گاز دي اکسيد کربن نانوسيم هاي اکسيد روي حمايت شده بوسيله ي شبکه ي پلي وينيل الکل در دماي اتاق :


تعداد صفحات : 9

DOR: 98.1000/1735-7152.1398.16.1.0.2.1605.32

در این پژوهش، نانوساختارهای اکسید روی (ZnO) به روش ارزان قیمت هیدروترمال سنتز گردیدند. نانوساختارهای ZnO رشد یافته توزیع پراکنده با ریخت نانو سیم و سطح ویژه ی حدود m2.gr-1 7 داشته که در ساختار کریستالی وورتزیت شش گوشی کریستاله شده است. شبکه ی نانوسیم های ZnO/پلی وینیل الکل (ZP) بر روی بستر اپکسی گلس با الکترودهای دندانه شانه ای لایه نشانی شد و بعنوان حسگر حالت جامد گاز دی اکسید کربن (CO2) در شرایط محیطی استفاده گردید. خصوصیات حسگری گاز در حسگر ZP تحت حجم های مختلف CO2 (037/0 الی 15/0 درصد حجمی) و نیز درصد رطوبت های متفاوت، در دمای اتاق بررسی گردید. بالاترین پاسخ و پایین ترین زمان پاسخ 2/2 و 58/5 ثانیه به ترتیب در %30 و %90 رطوبت نسبی محیطی و 0/15 درصدحجمی CO2 بدست آمده است. ارزیابی اثر رطوبت نسبی روی پاسخ حسگر نشان داد که پاسخ حسگر ZP با افزایش رطوبت نسبی در دمای اتاق کاهش می یابد. همچنین بررسی عملکرد گزینشی حسگر به اجزای گازی موجود در هوا، نشان داده حسگر تولیدی انتخاب پذیری مناسبی به حضور گاز CO2 نسبت به سایر گازها دارد.

لینک کمکی