فایل رایگان مقاله بررسي رابطه بين مسئوليت‌پذيري و خودکارآمدي با عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهرستان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رابطه بين مسئوليت‌پذيري و خودکارآمدي با عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهرستان يزد :


تعداد صفحات : 21

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان یزد در سال تحصیلی 91-92 انجام‌شده است. جامعه موردبررسی شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد بود (10806)، نمونه موردبررسی بر اساس جدول مورگان شامل 378 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک‌راهه، همبستگی و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت‌پذیری با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی نیز همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر این می‌توان عملکرد تحصیلی را از متغیرهای مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی پیش‌بینی کرد. همچنین یافته ها نشان داد بین میزان خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر پایه‌های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میزان مسئولیت‌پذیری و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.

لینک کمکی