فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر خلاقيت پسران ابتدايي شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر خلاقيت پسران ابتدايي شهرستان شيراز :


تعداد صفحات : 22

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهر شیراز بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر دوره‌ی ابتدایی شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 40 دانش آموز انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش یا کنترل تخصیص یافتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 60 دقیقه ای هفتگی برنامه ی آموزش مهارت‌های اجتماعی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25-SPSS انجام شد. نتایج MANCOVA و ANCOVA نشان داد که مداخله‌ی به‌کاررفته باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر می شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که مداخله‌ی آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کمک به دانش آموزان پسر اثربخش است و توصیه می‌شود.

لینک کمکی