فایل رایگان مقاله پيامدها و عوامل مرتبط با کمر درد شغلي از ديدگاه پرستاران: يک مطالعه کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيامدها و عوامل مرتبط با کمر درد شغلي از ديدگاه پرستاران: يک مطالعه کيفي :


تعداد صفحات : 17

مقدمه: کمردرد یکی از شایع ترین اختت اسکلت- عضن مرتبط با کار محسوب مشود. به طوریکه در سال های اخر کمردرد مرتبط با شغل به نگران مهم تبدیل شده است. درک بهتر تجربیات پرستاران در مورد کمردرد می تواند به ایجاد رویکرد پیشگیرانه کمک کند. این مطالعه به منظور شناسایی و توصیف درک خطر کمردرد مرتبط با شغل و عوامل کمک کننده در ارتقای رفتارهای پیشگیری از کمردرد در پرستاران انجام گرفت.
مواد و روش کار: این مطالعه کیفی از طریق تجزیه و تحلیل محتوا در سال 2017 انجام شد. بحث گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختار یافته اختصاصی با نمونه ای مناسب از 19 پرستار با حداقل یک سال تجربه کار در بیمارستان انجام شد. سوالات مصاحبه بر اساس سازه های مدل پرسید-پروسید مطرح و سپس با استفاده از تحلیل محتوا رونویسی و تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: طبقه عوامل مستعد کننده از زیر طبقات (احساس خطر، درک شدت خطر، خودکارآمدی، درک ارزش سلامتی) و عوامل تقویت کننده از زیر طبقات (نقش همکاران در محیط کار، منافع جسمانی و روانی، منافع اقتصادی) استخراج گردید. دو زیر طبقه (تسهیل کننده ها و موانع سازمانی) در ارتباط با عوامل مدیریتی- قادرساز انجام رفتارهای پیشگیرانه کمردرد مشخص شده است.
بحث و نتیجه گیری: پرستاران نگرانی های خود را در مورد تاثیر کمردرد در کارایی حرفه ای خود، امنیت شغلی، زندگی خانوادگی و ارتباط با همکاران منعکس کردند. بنابراین نگرانی های پرستاران و شرایط کاری آنها، قوانین و مقررات مربوط به حرفه پرستاری باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا سلامت آنها تضمین گردد.

لینک کمکی