فایل رایگان مقاله تأثيرآموزش مهارت‌هاي تاب‌آوري بر کيفيت زندگي کاري پرستاران: يک مطالعه کنترل تصادفي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثيرآموزش مهارت‌هاي تاب‌آوري بر کيفيت زندگي کاري پرستاران: يک مطالعه کنترل تصادفي شده :


تعداد صفحات : 14

مقدمه: ارتقای کیفیت زندگی کاری پرستاران نقش بسزایی در بهبود عملکرد آنها و ارائه مراقبت‌های با کیفیت پرستاری دارد. پرستاری شغل پر استرسی است. مهارت‌های تاب‌آوری به پرستاران کمک می‌کند تا بهتر با شرایط سخت کاری و انتظارات زیاد دیگران کنار بیایند. این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران پرداخت.
مواد و روش کار: این مطالعه کنترل تصادفی شده در سال 1394 بر روی 60 پرستار یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (30 نفر) و شاهد (30 نفر) تقسیم شدند، انجام شد. پرستاران گروه آزمون، آموزش‌های نظری کیفیت زندگی کاری، استرس و فرسودگی شغلی و تاب‌آوری را در دو جلسه‌ی سه ساعتی دریافت کردند. سپس، آموزش‌های عملی مهارت‌های تاب‌آوری در 9 جلسه 1/5 ساعتی به صورت هفتگی به آنها ارائه شد. از یک پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معتبر شامل 9 بعد و 36 گویه برای جمع‌آوری داه‌های قبل و پس از اجرای مداخله آموزشی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین کیفیت زندگی کاری پرستاران در گروه آزمون از 2/68 به 3/01 از 5 امتیاز رسیده (12/3 درصد افزایش) و آزمون تی زوج این اختلاف را از نظر آماری معنادار نشان داد. کیفیت زندگی کاری پرستاران در گروه شاهد، در شروع و پایان مطالعه، تفاوت آماری معنادار نداشت. فوق نتایج مداخله آموزشی بیشترین تأثیر مثبت را بر ابعاد حل مشکلات فردی، مشارکت در سازمان، ارتقای شغلی، امنیت شغلی و حقوق و دستمزد پرستاران گروه آزمون داشته است.
بحث و نتیجه گیری: آموزش منجر به ارتقای مهارت‌های تاب آوری پرستاران و در نتیجه کاهش استرس شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری آنها شد.

لینک کمکی