فایل رایگان مقاله بررسي تاثير بازي جورچين در آگاهي و رفتار هاي مرتبط با سلامت دهان کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثير بازي جورچين در آگاهي و رفتار هاي مرتبط با سلامت دهان کودکان :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: آموزش ازطریق کارتِ بازی می تواند نقش موثری در ارتقای آگاهی و رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان کودکان داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر کارتِ بازی بر آگاهی و رفتار های مرتبط با سلامت دهان کودکان طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 100دانش آموز دختر و پسر در دو گروه آزمون و شاهد به نسبت مساوی تقسیم شدند. سپس بازی جورچین دهان سالم از طریق بنر طراحی شده به دانش آموزان گروه آزمون آموزش داده شد. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری ANOVA و t-test مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین (انحراف معیار) نمرات آگاهی قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله در گروه آزمون به ترتیب (1/50)8/92 ، (1/47)11/0 و (1/43)11/96 بود. در گروه شاهد میانگین نمرات آگاهی در سه بازه قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله تفاوت معنی دار نشان نداد. میانگین نمرات آگاهی در دو گروه قبل از مداخله، فاقد اختلاف معنی دار بود. اما بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله، شاهد افزایش اختلاف میانگین آگاهی در دو گروه بودیم. تغییرات رفتارهای مرتبط با سلامت دهان کودکان، یک ماه بعد از مداخله در هر دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود.
بحث و نتیجه گیری: کارت بازی جورچین دهان سالم نمرات آگاهی دانش آموزان در زمینه سلامت دهان و دندان را در بازه زمانی کوتاه مدت (یک ماه) بهبود بخشید، اما در تغییر رفتار آنان تاثیری نداشت.

لینک کمکی