فایل رایگان مقاله بررسي تاثير آموزش اصول حفظ سلامتي طب سنتي ايران بر سبک زندگي بهورزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثير آموزش اصول حفظ سلامتي طب سنتي ايران بر سبک زندگي بهورزان :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: سبک زندگی نا مناسب یکی از مهمترین علل افزایش بیماری‌ها بخصوص بیماری‌های مزمن در سال‌های اخیر بوده است. طب سنتی ایرانی با ارائه‌ی راهکارهای مناسب برای حفظ سلامتی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه داشته باشد. ارتقای سلامت بهورزان به عنوان یکی از موثرترین نیروهای حوزه‌ی بهداشت و درمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و هدف از این مطالعه بررسی این نکته است که آیا آموزش اصول حفظ سلامتی طب سنتی ایران می تواند باعث تغییر رفتار در جهت بهبود سبک زندگی بهورزان شود یا خیر.
مواد و روش کار: این پژوهش مطالعه‌ای نیمه تجربی بود که در سال 1396 در شهرستان کاشان انجام شد و طی آن 54 بهورز شهرستان کاشان وارد مطالعه شدند. ابزار بررسی سبک زندگی در این مطالعه، پرسشنامه‌ای بود که توسط گروه محققان طراحی شد. مداخله‌ی آموزشی طی 5 هفته و 25 ساعت آموزشی اجرا گردید و در این دوره، اصول شش گانه‌ی حفظ سلامتی (هوا، ورزش و استراحت، خواب و بیداری، خوردن و آشامیدن، حفظ مواد ضروری و دفع مواد زائد، حالات روانی) به بهورزان آموزش داده شد. گردآوری داده‌ها قبل و سه ماه بعد از مداخله‌ی آموزشی با استفاده از پرسشنامه‌ی کتبی انجام گرفت. به منظور دستیابی به نتایج، از نرم افزار SPSS19 و آزمون های paired t-test و کای - دو استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش اصول حفظ سلامتی طب سنتی ایرانی باعث تغییر رفتار معنادار در پنج اصل هوا، خواب و بیداری، خوردن و آشامیدن، حفظ مواد ضروری و دفع مواد زائد و حالات روانی گردیده است.
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که آموزش اصول حفظ سلامتی طب سنتی ایرانی می‌تواند باعث بهبود سبک زندگی بهورزان شود.

لینک کمکی